logo
logo

English

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ด้วยคว่ามร่วมมือของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเมืองไทยและประเทศใกล้เคียง

สยามสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ มีห้องสมุดที่สะสมหนังสือหายาก และเอกสารมีค่าจำนวนมาก
มีบ้านคำเที่ยง เป็นตัวอย่างของเรือนไทยแบบล้านนา และเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สยามสมาคมฯ จัดนำเที่ยว ไปยังสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติ ในทุกภาคของไทย และต่างประเทศ จัดการบรรยาย เดือนละ ๒-๓ ครั้ง ในหัวข้อที่หลากหลาย วารสารของสยามสมาคมสองฉบับ คือ Journal of the Siam Society และ Natural History Bulletin พิมพ์ทุกปี แจกให้สมาชิกฟรี นอกจากนั้นยังจัดพิมพ์หนังสือวิชาการ จัดแสดงดนตรี นาฏศิลป์ จัดนิทรรศการและสัมมนา และร่วมในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ

ปัจจุบันสยามสมาคมฯ มีสมาชิกมาจากหลายภาคส่วน ของสังคมไทย และต่างประเทศ และยังดำเนินการเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร สอดคล้องกับปณิธานของเมื่อแรกก่อตั้ง

 

เยี่ยมสยามสมาคม>>>

สมัครสมาชิก>>>

ข่าวสารและกิจกรรม>>>