logo
logo

New Book List April 2009

New book archives>>>

For more information please contact Khun Supharat Roopsuay Tel. 02-661-6470-7 ext. 201.
 

Title Authors/Names Call no.
หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมาย กับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย ผาสุก พงษ์ไพจิตร GEN 306.482 ผ227ห
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
GEN 039.591 ส27
จดหมายเหตุประชาชน: ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ จากหนังสือพิมพ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ REF 920.72 จ
ประวัติศาสตร์ลัทธิประหลาด : ประวัติศาสตร์ปาตานีฉบับคนบ้านๆ ญิฮาดสีเทา GEN 320.9593 ป373
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) - GEN 959.34 พ171
ใครฆ่า? พระเจ้าตากสิน? ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ GEN 959.3024 ว237ค
นามานุกรม พิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ กรมศิลปากร REF 069.025593 ศ528น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สังเขปประวัติศาสตร์ ออสบอร์น,  มิลตัน GEN 959 อ552อ
ตำนานแห่งนครวัด จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2508 GEN 959.6 จ347ต
พื้นเมืองแสนหวี ฉบับหอคำเมืองไหญ เรณู วิชาศิลป์ GEN 959.1 ร544พ
มองพม่าผ่านชเวดากอง สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, หม่อมหลวง GEN 959.1 ส855ม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680 รีด, แอนโทนี, ค.ศ. 1939- . GEN 959 ร492อ
ปริวรรตภาษาชื่อบ้านนามเมือง สืบค้นความหมาย ถ่ายถอดอักขระ คำว่า "หริภุญไชย" และ "ลำพูน" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย GEN 959.352 พ538ป
วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จำปา เยื้องเจริญ GEN 495.911 ศ528ว
สำริด : โลหะที่เปลี่ยนโลก = Bronze : the metal that changed the world กรมศิลปากร GEN 739.512 ศ528ส
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี มโน กลีบทอง GEN 069 ม181พ*
150 ปี สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ธนาคารแห่งประเทศไทย GEN 327.593044  ธ152ห*
เปิดประตูผา ค้นหาแหล่งวัฒนธรรม 3,000 ปีที่ลำปาง สมชาย ณ นครพนม GEN 930.1 ป645
ศิลปะถ้ำผีหัวโต กระบี่ กรมศิลปากร GEN 709.0113 ส473ศ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร กรมศิลปากร GEN 069 ศ528พ
The Pol Pot regime : race, power, and genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-79 Kiernan, Ben GEN 959.604 K47P
Cambodge : the cultivation of a nation, 1860-1945 Edwards, Penny GEN 959.604 E26C
Jungle book : Thailand's politics, moral panic, and plunder, 1996-2008 Chang Noi GEN 320.9593 C44J
History of the Malay Kingdom of Patani : Sejarah Kerajaan Melayu Patani Ibrahim Syukri GEN 959.3 I12H
A traveler in Siam in the year 1655 : extracts from the journal of Gijsbert Heeck, 16 November 1654 and 12 August-18 Heeck, Gijsbert, 1619-1669 GEN 915.93 H458T
History of the Shan state : From its origins to 1962 Sai Aung Tun GEN 959.1 S132H
Living in a globalized world : ethnic minorities in the greater mekong subregion McCaskill, Don GEN 305.8 L785
Annotated bibliography on the Mekong Charnvit Kasetsiri REF 016.9593 A56
Religious diversity in Singapore Lai, Ah Eng GEN 306.6 R382
Brother Number One : a political biography of Pol Pot Chandler, David P. (David Porter) GEN 959.604 C455B
National identity and its defenders : Thailand today Reynolds, Craig J. (James) GEN 320.54 N277
Thailand and World War II Direk Jayanama GEN 959.3043 D597T
Thailand's crisis Pasuk Phongpaichit GEN 330.9593 P293T
Cult, culture, and authority : Princess Lieu Hanh in Vietnamese history Dror, Olga GEN 299.592 D786C
The Mekong arranged & rearranged Diokno, Ma. Serena I GEN 959 M516
Burmese Buddhist murals Munier, Christophe REF 751.73 M966B
At the edge of the forest : essays on Cambodia, history, and narrative in honor of David Chandler Chandler, David P. (David Porter) GEN 959.6 A8
Early Southeast Asia : selected essays Wolters, O.W. GEN 959 W868E
Conflict, violence, and displacement in indonesia Hedman, Eva-Lotta E GEN 959.803 C66
Friends and exiles : a memoir of the Nutmeg Isles and the Indonesian nationalist movement Alwi, Des GEN 959.803 A477F
Voices from S-21 : terror and history in Pol Pot's secret prison Chandler, David P. (David Porter) GEN 959.604 C455V
Murder and mayhem in seventeenth-century Cambodia : Anthony Van Diemen vs. King Ramadhipati I Van der Kraan, Alfons GEN 959.604 V699M
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม มอญ เตลง เมง รามัญ รามัญ เมง เตลง มอญ = Social and Cultural History : Mon Talaing Meng Raman Raman Meng Talaing Mon ; หนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง = Wat Muang Folk Museum : Guide Book ศูนย์มอญศึกษา GEN 390.09593 ป372
ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณ จากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ณัฎฐภัทร จันทวิช GEN 391.09 ณ311ผ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
GEN 039.591 ส27
เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาค 1-5 [Rare Reprint] กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ GEN 915.93 ร12*
โบราณวัตถุ-โบราณสถาน ในวัดล้านนา อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว GEN 959.36 อ413บ
พระองค์เจ้าปฤษฎางค์และข้อเสนอ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ. 2427 สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา GEN 923.2593 ส842พ
เครื่องราชภัณฑ์ วิทย์ พิณคันเงิน GEN 929.81593 ว346ศ
ซ่อนไว้ในสิม : ก-อ ในชีวิตอีสาน (Hidden Treasures) อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย GEN 751.73 อ241ซ
ผลึกสัมพันธ์รามัญ-ไทย ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย-รามัญ GEN 305.89593 ผ195
National parks of Thailand [Reference Book] Gray, Denis REF 363.68 G778N
รัก-ชื่น-ขื่น-ชัง อุษาคเนย์ ธีรภาพ โลหิตกุล GEN 959 ธ636ร
หลวงพ่อขี้หอม (เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก) : พระสงฆ์ผู้นำชุมชน และการเมืองสองฝั่งโขง ฤทธิ์ ศิริมาตย์ GEN 294.3657 ห313
ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรศรีอยุธยา น. ณ ปากน้ำ GEN 709.593 น111ศ
ร้อยเรื่องล้านนา ไพโรจน์ สาลีรัตน์ GEN 390.095936 พ993ร
สู่ลุ่มอิระวดี สุเนตร ชุตินธรานนท์ GEN 915.91 ส822ส
ในความทรงจำของ พูมี วงวิจิด : เบื้องหลังการต่อสู้เพื่อเอกราช และการปฏิวัติลาว พูมี วงวิจิด GEN 959.404 พ864น
ท้องถิ่นปากเกร็ด = Pakkred stories uncovered พิศาล บุญผูก GEN 915.93 พ65ท
วัดในอำเภอไทรน้อย = Temples in Sainoi, Nonthaburi พิศาล บุญผูก REF 294.3657 พ65ว
วัดในอำเภอบางบัวทอง = Temples in Bangbuathong, Nonthaburi พิศาล บุญผูก REF 294.3657 พ65ว
ตามรอยสถาปัตยกรรม : สองฝั่งเจ้าพระยา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา GEN 915.9311 ต345
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระเจ้าพื่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราวาสราชนครินทร์
กรมศิลปากร GEN 390.22 ค753*
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระเจ้าพื่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราวาสราชนครินทร์
กรมศิลปากร GEN 390.22 ค753*
Atlas of Thailand : spatial structures and development  Kermel-Torres, Doryane REF 912.09593 A881
The Oriental Bangkok Augustin, Andreas GEN 915.93 A93O
Missions etrangeres & langues orientales : contribution de la Societe des missions etrangeres a la connaissance de 60 langues d'Asie : bibliographie Missions Etrangeres de Paris GEN 016.4095 M57
The Oriental Bangkok Augustin, Andreas GEN 915.93 A93O
Hard choices : security, democracy, and regionalism in Southeast Asia Emmerson, Donald K. GEN 327.59 H33
ASEAN-China relations : realities and prospects Saw, Swee-Hock GEN 327.59051 A816
ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง = Always roaming with a hungry heart เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- GEN 779 ท622ช
You yet know me little go Belenkiy, Evgeny GEN 915.9304 B428Y
You yet know me little go Belenkiy, Evgeny GEN 915.9304 B428Y
Indian bronze masterpieces : the great tradition : specially published for the Festival of India [Reference Book] Khandalavala, Karl J. OSR 732.4 K45I
Atlas of the world [Reference Book] National Geographic Society (U.S.). National Geographic Maps OSR 912 N277
The encyclopedia of Tibetan symbols and motifs Beer, Robert REF 704.9489 B43E
Empowered masters : Tibetan wall paintings of mahasiddhas at Gyantse  Schroeder, Ulrich von REF 704.948943 S381E
Painted Buddhas of Xinjiang : hidden treasures from the Silk Road  Reza REF 755.943 P33
Japan's golden age : Momoyama Hickman, Money L. REF 709.5207 J39
The arts of Japan : an international symposium Murase, Miyeko REF 709.52 N799A
Portraits of the masters : bronze sculptures of the Tibetan Buddhist lineages  Stoddard, Heather REF 731.45609515 P67P
Singapore : the encyclopedia [Reference Book] Koh, Tommy T. B. (Tommy Thong Bee) REF 959.57003 S564
Knowledge, imagination, possibility : Singapore's transformative library Seet, K. K. GEN 027.55957 S38K