logo
logo

New Book List July 2010

New book archives>>>

For more information please contact Khun Supharat Roopsuay Tel. 02-661-6470-7 ext. 201.

Title Authors/Names Call no.
วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี พยุง วงษ์น้อย GEN 294.3135 พ47ว
พระบรมสารีริกธาตุ บุญเตือน ศรีวรพจน์ GEN 294.31 บ743พ
ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากร. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ GEN 390.22 ป171*
ศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าติโลกราช = Stone Inscriptions in the Reign of King Tilokaraja เพนธ์, ฮันส์ GEN 495.9111 พ554จ
มหาวัสตุอวทาน สำเนียง เลื่อมใส GEN 294 ม192
จดหมายเหตุ วัดพระเชตุพนสมัยรัชกาลที่ 1-4 ศานติ ภักดีคำ GEN 294.3135 จ149
New light on Hampi : recent research at Vijayanagara Fritz, John M. GEN 726.1 N48
Temple towns of Tamil Nadu Michell, George GEN 726.1 T46
ในกระจก : วรรณกรรมและการเมืองสยาม ยุคอเมริกัน แอนเดอร์สัน, เบเนดิก GEN 895.9108 น968
หนังสือชุด กวีนิพนธ์ "ชุมนุมนิราศ" อาจิณ จันทรัมพร GEN 895.911 อ611ห
วรรณกรรมการสงคราม กุลนรี ราชปรีขา GEN 895.9109 ก64ว
พุทธรัฐ = Buddhist State เอส.เอส. อนาคามี GEN 294.301 อ75พ
เสียงจากปัญญาชนสยามวัย 77 : คำพูดและข้อเขียน เมื่อ ส. ศิวรักษ์ อายุเกินค่อนศตวรรษ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ GEN 089.9591 ส471ส
สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรมศิลปากร. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ REF 923.1593 ส897
จิตรกรเอกของไทย : 100 ปี เฟื้อ หริพิทักษ์ อนันต์ วิริยะพินิจ GEN 927.59 จ234
The Indians : interesting aspects, extraordinary facets Batra, Sumant GEN 954 I39
On the path to void : Buddhist art of the Tibetan realm Pal, Pratapaditya REF 704.948943 O47
Trade, temple & court : Indian textiles from the Tapi collection Barnes, Ruth GEN 746.94 B261T
Hindu : joy of life Banerjee, Utpal K. GEN 954 B215H
ท่องเที่ยว เรียนรู้ : กรุงศรีอยุธยา ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ GEN 915.9304 ธ461ท
Handmade in India : Crafts of India Ranjan, Aditi. OSR 745.0954 H26
Vajrayana Buddhism : study in social iconography Mishra, Umakanta GEN 294.3925 M678V
ดอยม่อนล้าน : สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สมเกียรติ เจริญสุข GEN 915.9104 ส165ด
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับศรัทธาของผู้สร้าง = Erawan Museum: convergence of dreams, faith and gratitude วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ GEN 069.09593 ว429พ
A history of modern Burma Michael W. Charney GEN 959.1 C483L
A history of modern Burma Michael W. Charney GEN 959.1 C483L
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย GEN 069 พ346
Chitra-pothi : illustrated palm-leaf manuscripts from Orissa Dasa, Jagannatha Prasada, 1936- GEN 745.67 D37C
The iconography of Avalokitesvara on Mainland South East Asia Nandana Chutiwongs REF 704.948 N175I
Harmony and integrity : the Yongzheng emperor and his times National Palace Museum REF 709.51 G867H
ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม... คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี GEN 959.3 ป241*
Mapping Thai muslims : Community dynamics and change on the Andaman coast Anderson, Wanni W GEN 305.809593 A552M
Than Shwe : Unmasking Burma's tyrant Rogers, Benedict GEN 320.9591 R72T
Reinventing Thailand : Thaksin and his foreign policy Pavin Chachavalpongpun GEN 322.309593 P338R
Cambodians and their doctors : A medical anthropology of colonial and post-colonial Cambodia Ovesen, Jan GEN 362.109596 O96C
Gendered inequalities in Asia : Configuring, contesting and recognizing women and men Rydstrom, Helle GEN 305.3095 G325
China : The rise of the individual in modern Chinese society Halskov, Mette GEN 302.50951 I16
I will send my song : Kammu vocal genres in the singing of Kam Raw Lundstrom, Hakan GEN 782.42162 L962I
Thai democracy in crisis : 27 truths Chaturon Chaisang GEN 320.9593 C495T
จิตตนคร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฒโน) GEN 294.3422 ส171จ
บรรณนิทัศน์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันไทยศึกษา REF 016.9593035 บ162
ลักษณการเกี่ยวข้อง แก่คนบังคับต่างประเทศ ตามสัญญาทางพระราชไมตรี สุนทรพิพิธ (ชิต สุนทรวร), พระยา GEN 341.484 ส795ล
ชีวประวัติย่อของ นายปรีดี พนมยงค์ ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 GEN 923.2593 ช581
Myanmar : prospect for change Chenyang Li GEN 320.959105 C518M