logo
logo

New Book List December 2011

New book archives>>>

For more information please contact Khun Supharat Roopsuay Tel. 02-661-6470-7 ext. 201.

Title Authors/Names Call no.
ฮากเหง้าเผ่าพันธุ์ญ้อ บ้านท่าขอนยาง : มุมมองด้านภาษา ตำนาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการละเล่นพื้นบ้านญ้อ ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น บัญญัติ สาลี GEN 305.89591 บ113ฮ
สวนดุสิตโพล : ชี้เป็นชี้ตาย หรือคำทำนายอนาคต กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์โซลิด บุ๊กส์ GEN 328.345 ส175
มองเมืองไทยผ่านสวนดุสิตโพล สุขุม เฉลยทรัพย์ GEN 328.345 ส414ม
มอญในแผ่นดินสยาม มนธิรา ราโท GEN 305.89593 ม262
งานช่างหลวง = Artworks of Royal artisans กรมศิลปากร. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ REF 709.593 ศ528ง
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กรมศิลปากร GEN 704.946 ศ528ต
พระคเณศ เทพแห่งศิลปากร = Ganesha: Lord of Fine Arts กรมศิลปากร. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ GEN 731.88945 ศ852พ
พระปรมาภิไธย ที่พบในประเทศไทย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม REF 929.7593 ศ528พ
ศัพท์และสำนวนรัฐธรรมนูญ = Vocaburary and Expression of the Constitution สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักภาษาต่างประเทศ REF 349.593 ศ337
การบูรณาการพุทธิปัญญา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม พระมหาหรรษา ธม.มหา โส (นิธิบุณยากร) GEN 294.3144 พ171ก
ประชุมบทเสภาหลวง ทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ GEN 895.911 ป171
แนวทางการผลิตกระดาษสา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วรางคณา ศรนิล GEN 676.12 ว172น
ประชาธิปไตยสามัญประจำชุมชน วิทยาลัยการจัดการ ทางสังคม (วจส.) GEN 321.8 ป171
พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทยอังกฤษ และ อังกฤษไทย สุชีพ ปุญญานุภาพ REF 294.303 ส42พ
คู่มือนักธรรมและ ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ และศาสนพิธี คณาจารย์มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย GEN 294.309 ค695
ลายศิลป์ไทย นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ GEN 741.9593 น139ล
ลายไทย เชิดชัย เพชราพันธ์ GEN 741.9593 ช64ล
เทคนิคการสร้างสรรค์ ศิลปะลายรดน้ำ (ยุคใหม่) : แนวทางสู่อาชีพอิสระ = Thai Traditional RodNam Designs จีรพันธ์ สมประสงค์ GEN 741.9593 จ557ท
พระบรมมหาราชวังและ พระราชวังบางปะอิน ประพีร์ เทพธรานนท์ GEN 728.82 ป171พ
รวมเรื่องและข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับราชสำนัก สำนักพระราชวัง GEN 390.22026 พ171ป
ที่นี่...เกาหลีใต้ สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์ GEN 915.19 ส16ท
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ = Dhamma in English คณาจารย์มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย GEN 294.304 ธ366
ตำนานพระบรมธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และตำนานพระแก้วมรกต ตำนานเจ้าเจ็ดตน วัดพระธาตุลําปางหลวง GEN 294.3435 ต215
พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ GEN 294.3092 พ171พ
วัดศรีสุพรรณ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ - GEN 294.3435 ว416
เที่ยวย้อนยุค ย่านท้องถิ่นกะดีจีน : มรดกวัฒนธรรม สามศาสนา สี่ความเชื่อ วีระพันธุ์ ชินวัตร GEN 915.93 ท771
บุญกฎแห่งกรรมพระในบ้าน - GEN 294.3422 บ6
84 ปี คุรุเมธี ธานินทร์ กรัยวิเชียร นิกร ทัสสโร GEN 923.2593 ป818
วิจัยยางพารา เล่มที่ 5 วราภรณ์ ขจรไชยกูล GEN 016.6338952 ว32
"กึ่งทศวรรษศิลปินมรดกอีสาน" กระทรวงวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น GEN 927.593 ก699
ยิ่งครูสั่งสอนแจง ใจโลก = The great pundit ธงทอง จันทรางศุ GEN 923.1593 ภ671ย
สุนทรีย์แห่งลีลา ผืนผ้าแพรพรรณ พินิจผ้าชิ้นเด่นของ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ = Execptional woven beauty masterpieces from the Bank of Thailand Textile Museum จิราวรรณ กาวิละ โอคาโมโตะ GEN 746.14 จ372ส*
10 ปี หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ พระมหาโยธิน ฐานิสฺสโร GEN 959.3611 พ171ส
วัดพระธาตุแม่เจดีย์ กรุพระพันปี พระวังหน้า พระสมเด็จกรุวัดอินทร์ จงคิด ชินวินิจกุล GEN 294.3135 จ46ว
ประวัติศาสตร์พม่า = A history of Burma เพ็ชรี สุมิตร GEN 959.1 ท35ป
ผลงานวิชาการ โครงการสืบทอดองค์ความรู้ ด้านกฎหมายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนากฎหมายเรื่อง มาตรการและปัญหาการบังคับ ใช้กฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สู่การปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบัน เรวดี สกุลพาณิชย์ GEN 302.23 ร75ผ
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พันโท ปรียาชว์ คุณะเกษม - GEN 294.301 อ231
ลุ่มน้ำสายบุรี : ชุมชน ทรัพยากร สายน้ำ และความฝัน เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ GEN 390.09593 ล74
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการดนตรี พูนพิศ อมาตยกุล REF 780.9593 ม
เครื่องประดับกาย : ความเชื่อ ความงาม ความคิดสร้างสรรค์ - GEN 913.593 ค753
ปริญญาชีวิต ชวนคิด – ชวนขัน จรัญ จันลักขณา GEN 089.95911 จ64ป
ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Questions & Answers about the work of the southern border provinces administrative centre ศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) GEN 398.09593 ถ
ความรุนแรงของปัญหา ฝุ่นละอองในบรรยากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชนในเชียงใหม่และลำพูน ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ GEN 363.7394 ข127ค
ระมวลผลงานวิจัย "การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2551" วันที่ 25-27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม GEN 551.46 ก27ป
รายงานการดำเนินงาน (proceedings) โครงการสัมมนาวิชาการ และวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง สำรวจเมืองเชียงของ :  The Inventory สุนันทา ฟาเบรอ REF 915.91 ร12
ถนนพระยาพิพัฒ เรื่องเล่าจากปลายซอย วิทยา เวชชาชีวะ GEN 923.8593 ว583ถ
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. เกื้อกูล เสถียรไทย, คุณหญิง, 2471-2552 GEN 495.9124 อ154ก
Facing the world : Greenland Jewels of the Sea Morrissey, Michael J. GEN 770.96 M875F
A true hero : King Chulalongkorn of Siam's visit to Singapore and Java in 1871 Kannikar Sartraproong GEN 915.957 K16T
Muscovite and Mandarin; Russia’s trade with China and its setting, 1727-1805 Foust, Clifford M. GEN 382.0947 F66M
The Glorious Copper-Colored Mountain Zangdo Palri of Kurjey Bumthang Supawan Lamsam Panyarachun GEN 294.33 G562
Digital atlas of Indonesian history Cribb, Robert REF 912.598 C7D
Russia and China; their diplomatic relations to 1728 Mancall, Mark GEN 327.47 M29
Shan and beyond : Essays on shan archaeology, anthropology, history, politics, religion, and human rights Rato, Montira GEN 959.1 S528
Five blessings : coded messages in Chinese art Osselt, Estelle Nikl่s van GEN 709.51 F565
Chintz : Indian textiles for the West Crill, Rosemary GEN 746.622 C755
Korean art treasures Kim, WonYong OSR 709.519 K636
Adornment : jewelry from Africa, Asia and the Pacific Butor; Michel OSR 739.27 B985A
The monochrome principle : lacquerware and ceramics of the Song and Qing dynasties Kopplin, Monika REF 738.0951 M751
The world atlas of wine Johnson, Hugh REF 641.22 J6W
Das KulturerhaltProgramm des Auswartigen Amts = The cultural preservation programme of the Federal Foreign Office Deutschland. Auswartiges Amt. GEN 959 K96
Facing the world : Kaleidoscope Morrissey, Michael J. GEN 770.96 M875F
24 NC apartment of le corbusier in paris Sumet Jumsai OSG 770.96 S955T
Edouard Boubat Boubat, Bernard GEN 770.92 B676
The arts of South and Southeast Asia Lerner, Martin GEN 730.0954 M74A
Costumes from the Forbidden city Priest, Alan, 1898-1969 GEN 746.92 P44C
Oracles and demons of Tibet; the cult and iconography of the Tibetan protective deities NebeskyWojkowitz, Rene de GEN 294.32 N43O
Thai kunstler um Goethe : 40 jahre kultureller Austausch Bayer Thailand GEN 708.9593 T364
Burma at the turn of the twentyfirst century Skidmore, Monique GEN 320.9591 B962
Tropical rain forests of Southeast Asia : a forest ecologist’s view Yamada, Isamu GEN 577.340959 Y351T
Religious revival in the Tibetan borderlands : the Premi of southwest China Wellens, Koen GEN 305.8954 W45R
Dark jewels : Chinese black and brown ceramics from the Shatzman collection Ackland Art Museum GEN 738.0952 A3
Living faith : inside the Muslim world of Southeast Asia Raymer, Steve GEN 297.0959 R39
Compassion and benevolence : a comparative study of early Buddhist and classical Confucian ethics An, Okson GEN 294.35 A5
Chinese ceramics from the paleolithic period through the Qing Dynasty Li, Zhiyan REF 738.0951 C479
Symposium 500 Years: Europeans in Siam National Museum Volunteers (Thailand) GEN 959.3034 S93
The theory of Karman in the Abhidharmasamuccaya Bayer, Achim GEN 294.3824 B39T
Easy travel the way of the village Tourism Authority of Thailand GEN 915.93 T727E