logo
logo

New Book List September 2015

New book archives>>>

For more information please contact Khun Supharat Roopsuay Tel. 02-661-6470-3 ext. 201.

Title Authors/Names Call no.
Temple in the clouds : faith and conflict at Preah Vihear Burgess, John GEN 930.109596 B955T
Journal, memorials and letters of Cornelis Matelieff de Jonge : security, diplomacy and commerce in 17th-century Southeast Asia Jonge, Cornelis Matelieff de GEN 327.5902 J79J
Reflexions on 500 years of the Thai-Portuguese relations Natthanan Kunnamas GEN 327.5930469 R332
Liem Sioe Liong's Salim group : The business pillar of Suharto's Indonesia Borsuk, Richard GEN 338.644 B738L
The barefoot anthropologist : the highlands of Champa and Vietnam in the words of Jacques Dournes Hardy, Andrew GEN 301 H268B
Chan and Enlightenment Shengyan GEN 294.3444 S546C
Sukhothai and Si Satchanalai ceramics : inspiration and realization Thanyakarn Wong-on REF 738.09593 T367S
ฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณพระกรุณา พชรดนย์ ศรีนวรัตน์ GEN 923.1593 ฉ45*
คนไทยมีวันนี้ได้ด้วยใต้ร่มพระบารมี บริษัท ฐานเศรษฐกิจ REF 923.1593 ภ
บทละครโทรทัศน์ เรื่อง อิเหนา : แปรรูปจาก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา GEN 895.912 อ769บ
สิ่งละอัน พันละน้อย ภาวาส บุนนาค, 2467-2537 GEN 089.95911 ภ272ส
นิทานชาดกจากพระไตรปิฎก เล่ม 6 บรรจบ บรรณรุจิ GEN 294.3827 ช241น
คู่มือเฟินป่าและเฟินปลูกเลี้ยงในประเทศไทยสมบูรณ์ที่สุด = Ferns จารุพันธ์ ทองแถม, หม่อมหลวง GEN 635.9 จ274ค
บทละครเรื่องหนังเสือ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 GEN 895.912 ม
ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพนางบุญเลื่อน วงศ์พานิช ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร 20 ธันวาคม 2542์ - GEN 391.09593 ท371
สิปปธัช : พระผู้เป็นธงชัยแห่งสรรพศิลป์ กรมศิลปากร REF 923.1593 ศ528ส
183 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย เล่ม 2 : 1 ทศวรรษรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น 2546-2555 = 183 Architectural heritage in Thailand II : a decade of architectural conservation award 2003-2012 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ิ REF 720.9593 ห35
จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก คณะราชบพิธสถิตมหาสีมาราม REF 394.4 จ131
สามชุกวันนี้ = Samchuk: Life Story of the Old Market กุลธิดา สืบหล้า GEN 915.9593 ก248ส
กันดารคือสินทรัพย์อีสาน = Isan Retrospective Deprivation, Creativity and Design ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ GEN 390.09593 ก654
สายสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างไทยกับจีน วุฒินันท์ ลีลายุทธ GEN 327.593051 ว865ส
การจัดการความรู้ : กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม วสันต์ เทพสุริยานนท์ GEN 306.42 ว18ก
เสียงเพรียกจากลุมพินี = Lumbini Beckons บีดารีม บาซานต้า GEN 294.3 บ351ส
พระไตรปิฎก ฉบับดับทุกข์ ธรรมรักษา GEN 294.382 ธ352พ
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม = Dictionary of Buddhism พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) REF 294.303 พ171พ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) REF 294.303 พ332พ
สารานุกรม ชุดแต่งกายไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม REF 391 ส227
เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย : แรงบันดาลใจและความเป็นจริงในการสร้างสรรค์ผลงาน ธันยกานต์ วงษ์อ่อน GEN 738.09593 ธ471ค
สุลต่านลุ่มทะเลสาบสงขลา อาณัติ อนันตภาค GEN 959.3023 อ63ส
รวมบทความประกอบการสัมมนา เรื่อง โบราณคดีของสังคมเกษตรกรรม...จากบ้านเก่าถึงหนองราชวัตร สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร GEN 930.1 ร156
หนองราชวัตร : ชุมชนร่วมรัฐในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี วสันต์ เทพสุริยานนท์ GEN 930.1 ว18ห
โบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี เขมชาติ เทพไชย GEN 959.373 ข562บ
กำเนิดพระฤาษี : ตำนานและอภินิหาร สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์์ GEN 294.513 ส232ก
ผู้ร้ายเมืองหลวง ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, 2461-2546 GEN 364.3 ช27ผ
การต่อสู้ที่ปาตานีของ "วันกาเดร์" ซากีย์ พิทักษ์คุมพล GEN 920.71 ก452
เส้นทางกระบวนการสันติภาพปาตานี รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช GEN 303.6 ร631ส
คู่มือกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี "เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร" = PPP handbook Pa(t)tani peace process "how do we work for just peace together?" โรเปอส์, นอร์เบิร์ต GEN 320.9593 ร938ค
จินตทรรศน์จากปัตตานี : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง ณภัค เสรีรักษ์ GEN 390.09593 จ478
วรรณคดีขี้สงสัย ปรามินทร์ เครือทอง GEN 895.9109 ป172ว
วิชาพุทธานุพุทธประวัติ (รวมปฐมสมโพธิกถา) สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก พระครูสมุห์โพธิ์ จนฺทสีโล GEN 294.3092 ส316ว
ทักษะวัฒนธรรมชาวเล : ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ผู้กล้าแห่งอันดามัน นฤมล อรุโณทัย GEN 305.895 ท336